Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848 z dnia 8 maja 2019 r.) Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Data publikacji strony internetowej: 2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.08.2020

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

•    brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

•    część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
•    brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków.

Na stronach można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Weronika Koźmińska, adres poczty elektronicznej biblioteka@mbpaleksandrowkujawski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 441 25 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl).

Dostępność architektoniczna

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika.

W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek został wyposażony w windę, która może przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka Publiczna nie posiada miejsca parkingowego przeznaczonego dla postoju osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Informujemy, że na teren Biblioteki Publicznej można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie Biblioteki Publicznej nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Zmień rozmiar
Zmień kontrast